58-03-15: ทีมพี่เลี้ยงกำลังเตรียมการจ่ายเงินครึ่งเดือนให้กับคนพิการ ในโครงการ together We CARE 2014-2015

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับภายในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ Central   Group นั้น โครงการฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการปรับทัศนคติ ความเข้าใจ และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับคนพิการ ดังนั้นการวางแผนทางด้านการเงินประจำเดือนของคนพิการ ก็มีความสำคัญมากๆ เช่นเดียวกัน เพราะถ้าคนพิกาารไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ เมื่อจบโครงการฯ แล้วออกไปทำงานก็จะทำให้ ในระยะยาวไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ผมขอนำตัวอย่างจริงสำหรับการแนะแนวทางให้กับคนพิการด้านการเงินภายในโครงการมาแบ่งปัน ดังนี้
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง จ่ายวันละ 300 บาท ภายใน 1 เดือนประมาณ 20-23 วันประมาณเงิน 6,000-6,900 บาท
  • ค่าเลี้ยงอาหารกลางวัน มูลค่ามื้อละ 50 บาท ประมาณ 20-23 วัน ประมาณเงิน 1,000-1,150 บาท
  • ค่าที่พักเหมาจ่าย เดือนละ 1,500-2,000 บาทต่อคน
  • ค่าเดินทางเหมาจ่าย เดือนละ 1,000-1,500 บาทต่อคน
  • ดังนั้นโดยรวมการดำรงชีวิตที่ทางโครงการต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000-11,050 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นกับคนพิการพักอาศัยกับโครงการฯ หรือเดินทางไป-กลับ เอง


ทีมพี่เลี้ยงกำลังตรวจเช็คนับเงินและแนบใบบันทึกรายการให้คนพิการ

ผมกำลังตรวจเช็คยอดเงินต่างๆ ตามลำดับรายชื่อของทั้ง 2 รุ่น

สำหรับโครงการฯ ในครั้งนี้มีจำนวนโควต้าคนพิการที่ทางกลุ่มบริษัทในเครือ Central Group ทั้งสิ้นจำนวน 200 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จำนวน 85 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 115 คน นับว่าเป็นโครงการฯ ที่มากที่สุดตั้งแต่ดำเนินการมา ด้วยปริมาณที่มากทำให้การบริหารจัดการไม่ง่าย ในประเด็นของการบริหารจัดการ ผมจะพยายามจัดหมวดหมู่การนำเสนอข้อมูลมาแบ่งปันผู้อ่านทุกท่านต่อไปครับ

การจ่ายเบี้ยเลี้ยงล่วงหน้าทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้เงินระหว่างสัปดาห์ และการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในรอบครึ่งเดือน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 16 และ 1 ของทุกเดือน จึงมีความสำคัญมาก ต้องพยายามทำให้ถูกต้องมากที่สุด ผิดพลาดน้อยที่สุด นอกจากจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนพิการแล้ว ยังต้องทำเอกสารด้านการเงินให้ถูกต้องตามระบบการคลังของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วย

และการจ่ายเงินสำหรับคนพิการเกือบ 200 คน นั้นหากบริหารจัดการไม่ดีจะใช้เวลานาน จึงต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ทำให้พวกเราทุกคนต้องมาเตรียมงานที่บ้านของผมกับภรรยา กันจนถึง 5 ทุ่มในคืนวันที่ 15 มี.ค.58 เพื่อรอจ่ายในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค.58 ซึ่งจะทำให้การจ่ายเบี้ยเลี้ยงครึ่งเดือนไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่มาก

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL

CENTRAL Group PRAY FOR NEPAL